Ana-Traktorcenter Rosén & Söner AB:s dataskyddspolicy

Ana-Traktorcenter Rosén & Söner AB värnar om din personliga integritet. Denna
dataskyddspolicy förklarar hur Traktorcenter samlar in och använder personuppgifter.
Vid frågor kring integritet och dataskydd, vänligen kontakta oss, på traktorcenter@telia.com
När du kontaktar traktorcenter t.ex. för att köpa en produkt eller en tjänst av traktorcenter då accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.
Du godkänner också att traktorcenter använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.
För att kunna erbjuda dig våra tjänster och produkter behöver vi behandla dina personuppgifter och vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

Insamling och användning av data


De personuppgifter Traktorcenter samlar in om dig i egenskap av kund som genomför
köp och använder våra tjänster är:
 • Namn och identifikationsnummer, adress, telefonnummer, kundnummer, e-post, betalningsuppgifter.
 • Information som du ger till oss: Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt.
  • Såsom när du ger en förfrågan om en produkt eller en tjänst som vi säljer.
  • När du beställer något från våra lager.
  • Anmäler att du vill få nyhetsbrev.
  • Interagerar på våra sociala medier.
  • Köper, leasar eller erhåller finansiering.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra produkter och tjänster. Traktorcenter behandlar personuppgifter för följande syften baseras på följande lagliga grunder:

Ändamål

 • För att bekräfta din identitet och verifiera dina person och kontaktuppgifter.
 • För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster.
 • För att försäkra oss om att lagkrav efterleverans, såsom lag om åtgärder mot penningtvätt och bokföringslagen.
 • För att uppfylla våra skyldigheter gentemot våra kunder och leverantörer.
 • Samt för att tillhandahålla våra kunder och övriga intressenter med information, produkter och tjänster.
 • För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.


Rättslig grund

 • Följa tillämplig lagstiftning och andra berättigade intressen.
 • Fullföljande av avtal om köp och försäljningsvillkor.
 • Rättslig förpliktelse och intresseavvägning.


Vem lämnar vi ut personuppgifter

Traktorcenter kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom leverantörer eller
underleverantörer, auktoriserade återförsäljare och distributörer eller serviceleverantörer.
Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att uppgifterna hanteras säkert och varsamt.
Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Traktorcenter om det är nödvändigt
för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Traktorcenters rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga bedrägerier och andra säkerhet eller tekniska problem.
Traktorcenter kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Traktorcenters leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om person uppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Traktorcenter vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även de åtgärder som krävs för att lagligt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.
Traktorcenter kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som
uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy.
Traktorcenter kan komma att spara uppgifterna längre om det kvävs enligt lagstadgade lagringstider.
Särskilt vad gäller bokföringskrav eller för att bevaka traktorcenters rättsliga intresse,
om det pågår en juridisk process.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Traktorcenter har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot obefogade återkomst, förändring eller radering.

Dina rättigheter

Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.
Rättelse av dina personuppgifter, vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter som vi behandlar om dig.
Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för.
Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter, dessa krav kan komma från bokförings- och skattelagstiftning.

Vår kontaktinformation hitta du nedan:

Ana-Traktorcenter Rosén & Söner AB
Banafjäl 402
891 96 Arnäsvall
traktorcenter@telia.com